Проекти и проектни предложения в сферата на опазване на околната среда от замърсявания

Разширяването на обхвата на сортиращи инструкции има за цел по-големи, автоматизирани услуги.

Разширяването по сортиране на пластмасови опаковки предполага да промени коренно пейзажа на разпределителните центрове.

Агенцията по околната среда и управлението на енергията насочва вниманието към „проучвания, относно събиране и сортиране на опаковките и отпадъци от хартия в управлението на обществени услуга „. В рамките на тази позиция се предвижда и документ съдържащ анализ за въздействие и разширяване на инструкции за събиране на всякакви пластмасови опаковки.

Взимайки под внимание и предвижданите покачвания в разходите на фирми обслужващи сектора по опазване на околната сред и почесване на отпадъците в страни като Франция се вземат по-драстични мерки.

Инвестициите не са достатъчни – с тази теза се стартира в плана за Устройство събиране и сортиране на опаковки, който да предвиди по-големи промени през 2030 г. В тази част разширяване и сортиране на целия пластмасов отпадък се превръща в „структурен елемент“ на устройство. Въпреки това, за разлика от инвестициите, направени първоначално се предвиждат и известни ограничения.

От гледна позиция на събирането на отпадъци, проучванията показват, че едновременно модификация за сортиране контейнери, инструкции, организиране на събиране и ценообразуване са в знак на разбиране и приемане от жителите и повишени фактори за оптимизация . За разлика от сортиране, което не е адаптирано към нова организация въз основа на предизвикателства.

Тежки инвестиции за отпадните материали през 2015 г. – първият споменат аспект, изисква да бъдат направени инвестиции около 1,2 и 1,8 милиарда до 2030 година. Само за територията на Франция тези разходи възлизат на 1,50 милиарда евро, или казано в цифри, статистиката показва, че за страната разходите на година до момента са възлизали на 0,1 до 0,150 милиарда евро годишно в изминалите години.

 Сортиране на по-големи центрове и по-малко автматизираност – моделът за отпадъците структурира елементи вързани с намаляване на разходите, дължащи се на съвместно съществуване по няколко схеми свързани със събирането на пластмаси във Франция. Тази позиция представлява половината от общите разходи.

Запознайте се с нуждите на индустриалното става ясно, че въпросите около опазване на околната среда, чрез навременни и адекватни мерки подлежи на бъдещи дебати. Някои от въпросите, които се очаква да бъдат разгледани са свързани с насърчаване на разширяването на събирателни области и сортировъчни центрове. Развитие и взаимно укрепване между общности с различни начини. Управление на отпадъците за обществени услуги, отговорността пред определяне на стандарти, подходящи за възстановяване на материали за общности и условията за прехвърляне на собствеността на сортираните материали. Ясно е, че ще бъдат регулирани стандарти за качество на материал, продукция, сортировъчен център за задоволяване на нуждите на промишлеността и т.н. На дневен ред стоят и теми свързани с принципа за близостта, за рециклиране на материали и т.н. Това предполага и откриване на нови работни места в страни като Франция. Не на последно място остава темата за „координационно устройство“, което изисква да е гарантирана.